Han Kengai karateschool Vlijmen

Reglement sportschool “Han Kengai

 

Artikel 1

Waar in dit reglement wordt gesproken van “de sportschool”, wordt daarmee bedoeld de Han Kengai Shito-ryu karateschool Vlijmen.

 

Artikel 2

Ieder lid (bij minderjarigen zijn dat de verzorgers/ouders) wordt geacht op de hoogte te zijn met hetgeen in de reglement der karateschool zijn bepaald, en is bij het aangaan van het lidmaatschap hiermee akkoord gegaan.

 

Artikel 3

Het trainen bij de sportschool beëindigd:

- Door lid, bij beëindiging lidmaatschap

- Door de karateschool, opzegging namens de karateschool kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap gesteld, alsook wanneer redelijkerwijs van de karateschool niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de reglementen of besluiten van de karateschool handelt, of de karateschool op onredelijke wijze benadeelt. 

 

Artikel 4

De trainende leden hebben recht op tenminste een (1) uur training per week, met uitzondering van de vastgestelde vakantieperioden, en mits verder aan alle andere bepalingen wordt voldaan.

 

Artikel 5

 

De leden dienen de gedragsregels van de karateschool en de hiermee samengaande disciplines te eerbiedigen. Deze worden in de trainingsruimte bekend gemaakt. Het recht op training vervalt indien met niet op tijd voor de aanvang gereed is en indien men zich niet aan deze gedragsregels houdt.

 

Contributie/trainingstijden 

 

Trainingsplaats :      “De Haarstek”

Meester Prinsenstraat 38, 5254JD te Haarsteeg

 

Trainingstijden          : Groep I         vrijdag van 19:00 uur – 20:00 uur

                                    : Groep II         vrijdag van 20:00 uur – 21:00 uur

                                    : Groep III        vrijdag van 21:00 uur – 22:00 uur

                                                                                  

 

Contributie                             Maand                        Kwartaal                      Jaar

 

Leden t/m 12 jaar                    15,--                              40,--                         150,--

Leden van 13 t/m 15 jaar       18,--                              45,--                         170,--

Leden vanaf 16 jaar                 24,--                              60,--                         230,--

 

Inschrijvingskosten                5,--

 

Betalingsvorm via factuur naar Rabo-banknr.: NL11RABO0121725545

T.n.v. Han Kengai o.v.v. Contributie & factuurnummer      

 

Betaaldatum             : 15 augustus

                                    : 15 november

                                    : 15 februari

                                    : 15 mei

 

Contributie

Het trainingsgeld (contributie) dient vooruit te worden betaald en indien je per maand wilt betalen dan kan dit per automatische periodieke overschrijving op de 15e dag van de maand. Hiervoor kun je de Post of Bank een opdracht geven.

Het is aanzienlijk voordeliger om per kwartaal of per jaar te betalen, restitutie is echter niet mogelijk. Wel kan de contributie voor maximaal 3 maanden stop worden gezet, uitschrijven is dan niet nodig. Als over deze maanden al is betaald, dan wordt dit later verrekend. Het KBN Bondsgeld betaal je ook vooruit voor het gehele kalenderjaar, behalve als je na de maand juli inschrijft, betaal je de helft (lidmaatschap KBN niet verplicht).

 

 

Het is belangrijk bij het inleveren van het inschrijvingsformulier een pasfoto bij te doen. Deze pasfoto wordt in eerste instantie gebruikt om de juiste persoon aan het juiste naam te koppelen.

 

Kleding/trainingsruimte

 

We trainen in uniforme kleding, wel te verstaan een witte karate pak zonder schoeisel. Daarnaast mogen nieuwe leden in het eerste kwartaal, trainen in een wit T-shirt en sportbroek zonder schoeisel.

 

Artikel 6

Op verzoek en in onderling overleg kan een examendatum worden vastgelegd.

Tevens dient bij het afnemen van een examen de voorgeschreven kleding in orde te zijn.

 

Artikel 7

Bij deelname aan de training mag zonder persoonlijke toestemming geen afwijkende kleding, banden of schoeisel gedragen worden.

Hygiëne is van groot belang, schone handen, voeten en geknipte nagels.

Het dragen van sieraden, scherpe of harde voorwerpen is volstrekt verboden.

 

Artikel 8

Ieder lid dient zich in en buiten de trainingsruimte (dojo) correct te gedragen, met respect voor de sport en zijn trainers en zal nimmer de kunst en kennis deze misbruiken. Buitensporig gedrag als mede provocatie, kunnen aanleiding zijn tot uitsluiting van de trainingen.

 

Artikel 9

Bezoekers in de trainingsruimte (dojo).

 

Ter voorkoming dat de leerlingen worden afgeleid mogen er geen bezoekers in de trainingsruimte bevinden. 

 

De ouders/verzorgers kunnen in de kantine op hun kinderen wachten tot ze klaar zijn met hun training. Na overleg met de leraar kan er incidenteel een uitzondering gemaakt worden.

 

Er zullen kijkavonden worden georganiseerd, deze kijkavonden worden op de website gepubliceerd. Tijdens deze avonden kunnen de ouders/verzorgers zelf zien hoe het met de vorderingen van de kinderen gaat.

 

Tijdens examens is publiek uiteraard zeer welkom. 

 

Financiële verplichtingen

 

Artikel 10

Bij de inschrijving wordt bovenstaand aangegeven op welke dagen getraind gaat worden, en welke contributiegelden daarbij horen.

Het volledige trainingsgeld is iedere kwartaal verschuldigd ongeacht het aantal trainingen dat wordt gevolgd, of kan worden gevolgd en loopt zonder opzegging automatisch van maand tot maand door. Opschorting van deze verplichting is voor hele kalendermaanden in voorafgaand overleg mogelijk, voor maximaal 3 maanden.

 

Artikel 11

 

Betaling van het trainingsgeld dient te geschieden voorafgaand aan de betreffende periode. Bij nalatigheid wordt schriftelijk dit bedrag en bijkomende administratie kosten in rekening gebracht.

 

Artikel 12

Bij beëindiging van training en of het lidmaatschap blijven de financiële verplichtingen van de daaraan voorafgaande periode van kracht met een opzegtermijn van een (1) maand. Tevens komen alle met de inning gepaard gaande kosten voor haar/zijn rekening.

 

Artikel 13

Inkomsten van de karateschool bestaan uit trainingsgelden, examengelden en andere baten. Geen der leden kan persoonlijk aanspraken doen gelden op de geldmiddelen en overige bezittingen van de karateschool.

 

Artikel 14

De geldmiddelen der karateschool kunnen worden aangewend voor propaganda, onderricht, huishoudelijke uitgaven, huur en trainingsmateriaal en voor alle andere doeleinden welke voor het doel der karateschool bevorderlijk zijn.

 

 

Aansprakelijkheid

 

Artikel 15

Deelname aan de training en andere activiteiten van de karateschool zijn geheel op eigen risico. Het kan wenselijk zijn de dekking van persoonlijke verzekeringen aan te passen.

 

Artikel 16

Indien er lichamelijke omstandigheden zijn die door trainingen nadelig beïnvloed kunnen worden, adviseren wij een arts te raadplegen en of een sportkeuring te ondergaan.

 

Artikel 17

De karateschool resp. trainers stellen zich niet aansprakelijk voor diefstal en of beschadiging van eigendommen noch voor ongevallen of lichamelijk letsel.

 

Artikel 18

Dit document is bedoeld als beschreven huishoudelijk reglement der karateschool en treedt in werking op 03 september 2004. Het kan ten alle tijden worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde.

 

Artikel 19

De Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Foto's plaatsen op deze website mag alleen met toestemming van de betreffende natuurlijke persoon en dient te worden gegeven door middel van een duidelijke actieve handeling, bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring, ook met elektronische middelen, of een mondelinge verklaring, waaruit blijkt dat de betrokkene vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig met de verwerking van zijn persoonsgegevens instemt.

 

 

Han Kengai geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

  • KVK 17179452  Vestigingsnr. 000012557951